+ ما ! برگشتیم ...
مدتی بود که حال حوصله ای برای پرداختن به " طنازی " نداشتم اما امروز به مطلبی برخورد کردم که سر ذوق آمدم . قهرمان داستان ، مرا به یاد قصه برادر حاتم طایی انداخت . می گویند حاتم طایی برادری داشت که نه هنری داشت نه ذوقی و نه سخاوتی . دوستانش او را ملامت کردند و از او خواستند کاری کند که مانند برادرش "حاتم" مشهور شود. اما او که هیچ هنری نداشت برای مشهور شدن در چاه زمزم ادرار کرد و این عمل اورا به غایت مشهور !!! نمود. قهرمان قصه ماهم اخیرا سایتی راه اندازی کرده و قصد دارد نام سایت اش سر زبان ها بییفتد. به همین منظور خبری منتشر کرد با این مضمون که عروس سید محمد خاتمی به دلیل خط مشی پدر شوهرش از " عماد خاتمی " جدا شده است . عماد پسر خاتمی هم با بی محلی تمام درفیس بوک این خبر را تکذیب کرد و با مطائباتی از کنار آن گذشت . ما هم برای آنکه این سایت آنجایش که آقای دکتر فرمودند بسوزد اسمش را نمی بریم که حتی به اندازه برادر حاتم هم مشهور نشود .


شنبه 14 دی 1392

عنوان آخرین یادداشتها