+ باز هم از میم .خاله زاده
برنامه صبح شاعرانه شبکه 5 سیما در پایگاه اطلاع رسانی این شبکه مسابقه شعر طنزی را برگزار می کند. مصرعی را اعلام و میخواهد که علاقه مندان دنباله آن را بسرایند. من هم این مصرع را انتخاب کردم "بهر ایجاد تبسم همه جا بانی باش" که ادامه آن را برای خوانندگان عزیز "طناز" تقدیم میکنم. بهر ایجاد تبسم همه جا بانی باش چون کلیدی به کف دولت روحانی باش یار اگر بابت ارزانی ارز عرضه نداشت عرضم این است تو در عرصه ارزانی باش گرز اجلاس ژنو بوی توافق آمد تیتر مشکوک بزن، عالم کیهانی باش ای که گفتی به همه، آن ممه را لولو برد فکر آن نکته پر معنی لقمانی باش گرز صد روزه گزارش، کمکی می سوزی فکر بهبود همان نقطه که می دانی باش ای که دنبال نشان دادن کارت زردی پی آن کارت که شد هدیه پنهانی باش


یکشنبه 24 آذر 1392

عنوان آخرین یادداشتها